Zalo

(024)7300.1868 - 0919.591.786

Email: info@thietbidongduong.com Địa chỉ: 516/23A Phạm Thế Hiển - Phường 4 - Quận 8, HCM

Trang chủ / CAM KẸP ĐỊNH VỊ

CAM KẸP ĐỊNH VỊ

Cam kẹp đứng

Cam kẹp GH11421

Cam kẹp GH11421

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH13009

Cam kẹp GH13009

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH101D

Cam kẹp GH101D

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH101D-15

Cam kẹp GH101D-15

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH-12131

Cam kẹp GH-12131

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH-12305

Cam kẹp GH-12305

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH-12205

Cam kẹp GH-12205

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH101J

Cam kẹp GH101J

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH102B

Cam kẹp GH102B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH301AMSS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH101E

Cam kẹp GH101E

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH10247

Cam kẹp GH10247

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH12133

Cam kẹp GH12133

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH11412

Cam kẹp GH11412

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH12050U

Cam kẹp GH12050U

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH12130

Cam kẹp GH12130

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH12050

Cam kẹp GH12050

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH101A

Cam kẹp GH101A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp inox GH101A-SS

Cam kẹp inox GH101A-SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp inox GH102B-SS

Cam kẹp inox GH102B-SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH13007

Cam kẹp GH13007

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH101EL

Cam kẹp GH101EL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH101DL

Cam kẹp GH101DL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH11401

Cam kẹp GH11401

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH101H

Cam kẹp GH101H

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH12132

Cam kẹp GH12132

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH101B

Cam kẹp GH101B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH12265

Cam kẹp GH12265

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp ngang

Cam kẹp GH20800

Cam kẹp GH20800

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH25382

Cam kẹp GH25382

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH225DHB

Cam kẹp GH225DHB

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kẹp ngang GH-20400

Kẹp ngang GH-20400

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH202FL

Cam kẹp GH202FL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36010

Cam kẹp GH36010

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH202F

Cam kẹp GH202F

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH21502B

Cam kẹp GH21502B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH21385

Cam kẹp GH21385

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH21382

Cam kẹp GH21382

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH20235

Cam kẹp GH20235

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH20820

Cam kẹp GH20820

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kẹp ngang GH20752-B

Kẹp ngang GH20752-B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH-22185

Cam kẹp GH-22185

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH21383

Cam kẹp GH21383

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH204GBLH

Cam kẹp GH204GBLH

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH204G

Cam kẹp GH204G

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH200WH

Cam kẹp GH200WH

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH201

Cam kẹp GH201

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH220WH

Cam kẹp GH220WH

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH201C

Cam kẹp GH201C

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH220WLH

Cam kẹp GH220WLH

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH200WLH

Cam kẹp GH200WLH

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH200WL

Cam kẹp GH200WL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH225D

Cam kẹp GH225D

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH203FL

Cam kẹp GH203FL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH201A

Cam kẹp GH201A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH200W

Cam kẹp GH200W

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH203F

Cam kẹp GH203F

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH203P

Cam kẹp GH203P

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH201B

Cam kẹp GH201B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp inox GH225D-SS

Cam kẹp inox GH225D-SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH-20300

Cam kẹp GH-20300

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp Inox GH201B-SS

Cam kẹp Inox GH201B-SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH25383

Cam kẹp GH25383

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kẹp ngang GH204GB

Kẹp ngang GH204GB

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp khóa chốt

Cam kẹp GH40341

Cam kẹp GH40341

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH40323

Cam kẹp GH40323

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp inox GH40323-SS

Cam kẹp inox GH40323-SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp inox GH4003SS

Cam kẹp inox GH4003SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp inox GH40341SS

Cam kẹp inox GH40341SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH431

Cam kẹp GH431

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH4001

Cam kẹp GH4001

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp inox GH4002SS

Cam kẹp inox GH4002SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp inox GH431SS

Cam kẹp inox GH431SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp inox GH4001SS

Cam kẹp inox GH4001SS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH40370

Cam kẹp GH40370

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH4003

Cam kẹp GH4003

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH-451

Cam kẹp GH-451

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH40380

Cam kẹp GH40380

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH-452

Cam kẹp GH-452

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH40324

Cam kẹp GH40324

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH-40334

Cam kẹp GH-40334

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH4002

Cam kẹp GH4002

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp đẩy ngang

Cam kẹp GH304HM

Cam kẹp GH304HM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH303EM

Cam kẹp GH303EM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH305EM

Cam kẹp GH305EM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36224

Cam kẹp GH36224

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36092M

Cam kẹp GH36092M

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH301CR

Cam kẹp GH301CR

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH31501

Cam kẹp GH31501

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam Kẹp GH305EL

Cam Kẹp GH305EL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36204M

Cam kẹp GH36204M

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH301CL

Cam kẹp GH301CL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam Kẹp GH36330M

Cam Kẹp GH36330M

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36006

Cam kẹp GH36006

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH-305HM

Cam kẹp GH-305HM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36003-M

Cam kẹp GH36003-M

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36202

Cam kẹp GH36202

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36020

Cam kẹp GH36020

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH302DM

Cam kẹp GH302DM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH301BM

Cam kẹp GH301BM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH304EM

Cam kẹp GH304EM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36330LL

Cam kẹp GH36330LL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH302FM

Cam kẹp GH302FM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH301AM

Cam kẹp GH301AM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36070

Cam kẹp GH36070

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH36080

Cam kẹp GH36080

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH305CM

Cam kẹp GH305CM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp GH304CM

Cam kẹp GH304CM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xy lanh kẹp

Xy lanh đẩy HLC

Xy lanh đẩy HLC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp định vị CH

Cung cấp mức giá tốt nhất cùng với dịch vụ chất lượng hàng đầu Việt Nam

Cam kẹp định vị CH10448-Z

Cam kẹp định vị CH10448-Z

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp định vị CH10448-Z

Cam kẹp định vị CH10448-Z

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp định vị CH220WLH

Cam kẹp định vị CH220WLH

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp định vị CH12130SM

Cam kẹp định vị CH12130SM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp định vị CH36020

Cam kẹp định vị CH36020

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cam kẹp định vị  CH201B

Cam kẹp định vị CH201B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

NGƯỜI LIÊN HỆ

Công Ty TNHH TM Thiết Bị Đông Dương

Địa chỉ: 516/23A Phạm Thế Hiển - Phường 4 - Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0919591786

Hotline: 02473001868

Email: info@thietbidongduong.com

Ms.Tuyền

Ms.Tuyền

Sale

0919591786

Zalo icon Email icon

Công Ty TNHH TM Thiết Bị Đông Dương

Công Ty TNHH Thiết Bị Đông Dương chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm linh kiện khuôn mẫu được lựa chọn từ các quốc gia có nền công nghệ hiện đại tiên tiến nhất thế giới (Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Nhật Bản, Phần Lan, Đài Loan,..)

VỀ CHÚNG TÔI

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH TM Thiết Bị Đông Dương

Địa chỉ: 516/23A Phạm Thế Hiển - Phường 4 - Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0919591786

Hotline: 02473001868

Email: info@thietbidongduong.com

Công Ty TNHH TM Thiết Bị Đông Dương
Địa chỉ: 516/23A Phạm Thế Hiển - Phường 4 - Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giấy phép ĐKKD số 0108582106 - Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 10/01/2019
Người chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Văn Tuân
@ Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH TM Thiết Bị Đông Dương. Designed by Trang vàng Việt Nam.